Næringsutvikling

Samarbeid

Tjøme Næringsråd er det viktigste samarbeidsorgan mellom næringslivet i kommunen og Tjøme kommune og har som formål å fremme samarbeid og kommunikasjon. Rådet kan etablere formålsdefinerte prosjekter og initiere tiltak. Tiltakene gjennomføres av partene i fellesskap.

Næringsrådet består av ti representanter; fem representanter valgt av Tjøme Næringsforening og fem representanter valgt av kommunestyret.  Tjøme næringsforening og Tjøme kommune bidrar med et årlig tilskudd til rådet. Midlene skal benyttes til tiltak i tråd med rådets formål og disponeres i henhold til vedtak i rådet.

Tjøme Næringsforening www.tjomenf.no er en frittstående og selvstendig organisasjon dannet av bedrifter, enkeltpersoner og foreninger i Tjøme Kommune.  Foreningens formål er å fremme medlemmenes interesser, samt og fremme næringslivets rammebetingelser i kommunen Medlemskapet er åpent for organisasjoner, bedrifter og enkeltpersoner med tilknytning til næringslivet på Tjøme.

 

Etablering og gründerskap

START i Vestfold  tilbyr nyetablerere og bedrifter i utvikling gratis veiledning og tilgang til et omfattende nettverk av offentlige og private hjelpere. www.startivestfold.no

Nyetablerere i fylket kan delta på alle START i Vestfold sine arrangementer, se aktivitetskalender her: http://www.startivestfold.no/start/arrangementer

Gründerhuset driftes i samarbeid med Nøtterøy kommune, og er et inkubatortilbud til bedrifter som er godt i gang med etableringen. Se www.grunderhuset.org

Ungt Entreprenørskap. Tønsberg kommune er medlem av UE Vestfold. Det er virksomheten Næringsutvikling som kontaktpunkt for dette. www.ue.no/vestfold

 

Arealplanlegging

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Det finnes ulike typer arealplaner: kommuneplan ( link til Tjøme Kommunes plan), områderegulering og detaljregulering.  En arealplan er rettslig bindende for arealbruken i området. Når det skal utarbeides reguleringsplan for et område, stiller plan- og bygningsloven krav til hvordan dette skal foregå. Den som skal utarbeide forslag til en reguleringsplan (forslagsstiller) må være fagkyndig.

Vanlige faser i en planprosess:

Oppstartsmøte: Før planarbeidet starter opp må forslagsstiller ha et møte med kommunen (administrasjonen) om planarbeidet. Hovedutvalget for plan og miljø behandler forespørsel om planoppstart.

Varsling: Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeid. Dette gjøres ved kunngjøring i avis og gjennom elektroniske medier, samt ved å tilskrive aktuelle høringsinstanser og berørte parter som grunneiere og naboer.

 Planforslag: Forslagsstiller utarbeider et planforslag på bakgrunn av rammer og føringer fra kommunen, og innspill til planarbeidet som har kommet i forbindelse med varslingen. Planforslaget sendes inn til kommunens administrasjon, som forbereder saken for 1.gangsbehandling.

Førstegangsbehandling: Ved førstegangsbehandlingen foreligger det et konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget består av plankart og bestemmelser. Planforslaget behandles av Hovedutvalg for Plan og miljø. Forslaget blir enten lagt ut til høring, bearbeidet eller avvist.

Offentlig ettersyn (høring): I høringsperioden blir alle berørte varslet, og kan komme med innspill til planen.

Sluttbehandling: Når høringsfristen har gått ut, forberedes ny behandling av planforslaget i hovedutvalget. Enkelte planer går også videre til kommunestyret.

Vedtak

Sist endret 11.03.2015
Login for redigering