Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

Kommunen skal behandle alle søknader om alminnelig skjenkebevilling, ambulerende skjenkebevilling, enkelt anledning skjenkebevilling, salgsbevilling, og serveringsbevilling.

Alminnelig skjenkebevilling
Dersom du skal starte et serveringssted med servering av alkohol, må du søke en alminnelig skjenkebevilling. Tjøme kommune behandler søknader om serverings- og skjenkebevillinger i henhold til serverings- og alkoholloven. Forventet saksbehandlingstid 6-8 uker, avhengig av møteplan i politiske utvalg. Skjenkebevilling gis med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 nr. 27 med forskrifter og endringer i alkoholloven og tilhørende forskrifter av 1. juli 2005. Søknaden avgjøres av kommunestyret.

Kommunen skal før søknaden behandles påse at vandelskrav i regelverket er oppfylt. Dette gjøres i samarbeid med andre instanser som politi- og skattemyndigheter.

Om åpningstider
Skjenkesteder kan maksimalt holde åpent fra klokken 08.00 til 02.30. Skjenking av alkohol må opphøre 30 minutter før stengetid. For servering og skjenking ute begrenses åpningstiden til klokken 24.00.

Kunnskapsprøve
For hver skjenkebevilling skal det utpekes en styrer og stedfortreder (min. alder 20 år). Styrer og stedfortreder i virksomheten må ha bestått kunnskapsprøven i alkoholloven. Kunnskapsprøven kan tas for eksempel i Re, Sandefjord og Tønsberg kommune. Ring den aktuelle kommunen og spør om neste kursdato. Påmelding og betaling skjer til servicetorget i den aktuelle kommune. Prøven koster ca kr 1200,- for kursdag med prøve.

Nærmere opplysninger om kunnskapsprøven og pensum finnes på Sosial- og helsedirektoratets sider. Evt. kan e-læringskurs tas som alternativ til vanlig kurs, se lenke til høyre.

Årlig avgift for skjenkebevilling
For tiden er minstesats for skjenkebevilling 4900 kroner pr. år. Oppgave over omsatt volum må rapporteres årlig til kommunen.

Salgsbevilling
Dersom du skal starte dagligvareforretning med salg av alkohol, må du søke en salgsbevilling.
Forventet saksbehandlingstid 6-8 uker, avhengig av møteplan i politiske utvalg. Krav til søker, herunder avlagt kunnskapsprøve, er i hovedsak som for skjenkebevilling (jfr. over). Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen.

Bevillingsperioden for kommunale salgs- og skjenkebevillinger
Bevillingsperioden for kommunale salgs- og skjenkebevillinger er på fire år, og inneværende periode utløper 30.06.2016.

Alle salgs- og skjenkebevillinger skal derfor fornyes i 2016 og søknadsskjema vil bli sendt ut til alle som har slik bevilling. Søknadsfristen er 30.11.2015. Hvis du ikke søker om fornyelse kan du ikke selge eller skjenke alkoholholdig drikk etter 30.06.2016.

Serveringsbevilling
Alle som ønsker å etablere eller overta serveringssted, må ha serveringsbevilling gitt av Tjøme kommune. Dette gjelder også gatekjøkken og kiosker, også de som selger kun varme pølser. Dette er hjemlet i serveringsloven av 13. juni 1997 nr. 55 med senere endringer. Søknadsskjema fås ved henvendelse til kommunen.

Etablererprøve
Styrer av virksomheten må ha bestått etablererprøve for styrer av serveringssted. Etablererprøven kan tas i flere kommuner, jfr over om kunnskapsprøve. Påmelding og betaling skjer til servicetorget i den aktuelle kommune.

Læremateriell
Læremateriell for etablererprøven kan bestilles fra VINN i Narvik, tlf. 76 96 72 00, og koster ca 400 kroner + porto.

Rådmannen i kommunen er delegert myndighet til å avgjøre søknader om serveringsbevilling.

Sist endret 14.03.2017

Se også

Login for redigering