Næring

Tjøme kommune har en rolle som tilrettelegger for det lokale næringslivet og ønsker å være en god vertskapskommune for næringslivet. Næringsutvikling er et viktig virkemiddel for å opprettholde et livskraftig lokal samfunn. Kommunens næring- og utviklingssjef Mie Heireth Jørgensen skal være en pådriver  i utviklingsarbeidet og et bindeleddet mellom næringslivet, næringslivsorganisasjonene, politikere og administrasjon i kommunen.

Det er omlag 900 registrerte virksomheter i kommunen. Av disse er mer enn halvparten enkeltmannsforetak.  Handel, håndverk og reiseliv er viktige næringer for kommunen. Hyttebeboere og andre tilreisende er et viktig grunnlag for verdiskapningen i kommunen.

Tjøme kommune samarbeider med det lokale næringslivet gjennom ”Tjøme Næringsråd” som har som formål å fremme samarbeid og kommunikasjon mellom næringslivet i kommunen og Tjøme Kommune og direkte med Tjøme Næringsforening.  Kommunen anser det som en viktig oppgave å sørge for at kommunikasjonen mellom de ulike aktørene er god og at næringslivets interesser blir ivaretatt i kommunale og regionale planprosesser.

Over halvparten av de av Tjømes innbyggere som er i arbeid har jobben sin utenfor kommunen. Dette er litt mer enn landsgjennomsnitt.  Pendlingen skjer primært nordover til Tønsberg, færre reiser til Nøtterøy; også til Oslo er det en del pendlere.  Regionen beskrives som et godt integrert arbeidsmarked. 

Næringslivet i Vestfold og også i Tjøme kommune, er sterkt påvirket av utviklingen i internasjonal økonomi. Globaliseringen av markeder gjør at regioners attraktivitet får økt betydning for å tiltrekke seg befolkning og kapitalinvesteringer. Regionalt samarbeid om utvikling, innovasjon og entreprenørskap er viktig og Tjøme kommune ønsker å være en aktiv bidragsyter i dette.

Næringsutvikling i Tjøme kommune har følgende mål:

  • Økt sysselsetting: Høy andel sysselsatte gir utviklingskraft og muligheter for innbyggerne til aktiv samfunnsdeltagelse.

  • Økt verdiskapning i regionen: Med antatt økende pendlingsvilje vil høykompetanse arbeidsplasser i regionen være vel så viktig for Tjømes utvikling som egne arbeidsplasser. I tillegg vil vellykkede satsninger i andre deler av regionen kunne gi ”spin off” muligheter til nærmiljøet.

  • Økt verdiskapning i lokale næringer: Tjøme er tjent med å ha lokale næringer med god verdiskapning som er bærekraftige både miljømessig og økonomisk. Målet er flere lokale helårs arbeidsplasser med bra status og bra lønnsevne.

  • Tydelig posisjon: En tydelig posisjon vil gi Tjøme økt attraksjonskraft, som igjen bedrer mulighetene for å tiltrekke seg innbyggere som vil kunne bidra aktivt til utvikling av samfunnet og for næringsliv som kan stå for en bærekraftig verdiskapning.

Sist endret 11.03.2015
Login for redigering