Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Tjøme kommune yter hjelp til hjemmeboende personer som trenger bistand og tilrettelegging i forbindelse med daglige gjøremål.

Alle brukerne bor i egen bolig; enebolig, leiligheter, omsorgsboliger m.v. Flere av omsorgsboligene er tilknyttet fast bemanning på dag- og kveldstid.

Det ytes tjenester etter Lov om Sosiale tjenester og Kommunehelsetjenesteloven. All tjenesteutførelse skjer i samarbeid med bruker selv og evt. dennes pårørende. All bistand er behovsprøvet, dvs det skjer en vurdering av hvilke tjenester som skal ytes og i hvilket omfang. Tildeling av tjenester gis som enkeltvedtak.

Tjenester som gis etter Lov om helsetjenesten i kommunene:

Hjemmesykepleien omfatter bl.a.: hjelp til personlig hygiene, hjelp til ernæring, hjelp til medikamenthåndtering, sårbehandling der hvor dette ikke kan utføres andre steder enn i hjemmet, veiledning til økt egenomsorg, betjening av trygghetsalarmer og omsorg og pleie i livets sluttfase. Vi har også matombringing, Trygghetslarm, hjemmesykepleie, psykiatrisk sykepleier og dagsenter for eldre.

Bruker må selv bekoste medisiner, elastiske strømper, bandasjemateriell til kroniske sår og liknende.

Tjenesten er fri for egenbetaling.

Sist endret 30.03.2012

Se også

Artikkel (1)
Eksterne linker
Login for redigering