Kort om Tjøme 2020 -

Dokumentasjon fra folkemøte 26.11.14:

Tjøme Kommune er i gang med arbeidet med en langsiktig utvikling av Tjøme sentrum og det er besluttet å utarbeide reguleringsplan for området. Kommunestyret besluttet 23.10.13 å avsette kr. 400 000 over kommunens Bufferfond til innleie av ekstern kompetanse til å utarbeide reguleringsplanen.   Kommunestyret besluttet også å etablere et arbeidsutvalg, bestående av syv politikere, for prosjektet Tjøme 2020. Følgende 7 medlemmer av kommunestyret ble oppnevnt til arbeidsutvalget:

Pål P. Syse (TL)

Petter Gjertsen (AP)

Siri Foyn (AP)

Monica Hofer Hagen

Arild Eingang (FRP)

Per Ove Width (FRP)

Lissbeth Sundby (H)

Arbeidsutvalget har fått følgende mandat som ble vedtatt i Kommunestyremøtet den 11.12.13: 

Arbeidsutvalget skal

  • Beskrive ønsket sentrumsutvikling.
  • Ta kontakt med alle interessenter i sentrumsområdet i forkant av plan/utviklingsprosess for å sikre deltagelse og involvering.
  • Vurdere etablering av nasjonalparkslandsby i forbindelse med plan/utviklingsprosessen for sentrum.
  • Gi føringer til anbudsforespørsel til reguleringsarkitekt. Anbefale valg av arkitekt.
  • Foreslå omforente saker for behandling i de kommunale organer.
  • Rapportere til Kommunestyret.

Arbeidsutvalget har, som del av sitt mandat

  • Mulighet for å fremme forslag til nye grenser for Tjøme sentrum.
  • Mulighet til fortløpende å fremme forslag til utvidelser av mandatet, for eksempel
  • utvikling av Kjære-eiendommen.

Dokumenter for 2015:

 

Se også

Login for redigering